การแบ่งยุคของดนตรีคลาสสิก

classical-music-history

ช่วงเวลาของดนตรีคลาสสิกสามารถแบ่งออกเป็นยุคได้ ดังนี้

1.ยุคกลาง หรือ Middle Age ค.ศ. 476 – ค.ศ. 1400

ดนตรีคลาสสิกจากยุโรปในยุคกลาง เป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีคลาสสิกมาจนถึงปัจจุบันนี้ เริ่มต้นเมื่อประมาณปี ค.ศ. 476 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่เกิดการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน เพราะฉะนั้นดนตรีในยุคนี้จึงสร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วิเคราะห์กันว่าน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากดนตรีในของกรีกสมัยโบราณ รูปแบบของเพลงในยุคนี้เน้นเพลงสวดเป็นสำคัญ

2.Renaissance ค.ศ. 1400- ค.ศ. 1600

เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1400 ยุคนี้คือยุคฟื้นฟูศิลปะโบราณ ในสมัยโรมันและกรีก แต่ดนตรีก็ยังคงเน้นไปทางศาสนา อยู่เช่นเดิม แต่เริ่มมีการใช้เครื่องดนตรีให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้ท่วงทำนองดนตรีในยุคนี้ยังคงมีรูปแบบคล้ายกับยุคกลาง แต่เพลงบรรเลงเริ่มก่อตัวขึ้นมาก

3.ยุค Baroque ค.ศ. 1600 – ค.ศ. 1750

ยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอุปรากรในประเทศฝรั่งเศส และสิ้นสุดลงเมื่อ Johann Sebastian Bach เสียชีวิตลงในปี ค.ศ. 1750 ในยุคนี้มีการเล่นดนตรีสำหรับชนชั้นสูง มีการหันมาเล่นเครื่องดนตรีประเภท Organ มากขึ้น แต่ก็ยังคงเน้นไปทางศาสนาอยู่ดี นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น Antonio Lucio Vivaldi เป็นต้น

4.ยุค Classical 1750 – ค.ศ. 1820

เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เนื่องจากมีการวางรากฐาน กฎเกณฑ์ , แบบแผน, รูปแบบในการเล่นดนตรีไว้อย่างชัดเจน จุดศูนย์กลางคือประเทศออสเตรีย ณ กรุง Vienna และเมือง Mannheim เครื่องดนตรีต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการจนถึงขั้นสมบูรณ์ รวมไปจนถึงมีการผสมวงอย่างแน่นอน เช่น วง Chamber Music และวงOrchestra ซึ่งในยุคนี้มีการใช้เครื่องดนตรีทุกประเภท อีกทั้งยังได้รับการถือเป็นแบบแผนขอวงOrchestra ในปัจจุบันอีกด้วย นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น Mozart เป็นต้น

5.ยุค Romantic ค.ศ. 1820 – ค.ศ. 1900

ยุคนี้มีการแทรกอารมณ์ลงไปในเพลง ใช้ระดับความดังความเบาอย่างชัดเจน ทั้งทำนอง จังหวะ ต่างๆ เน้น อารมณ์ความรู้สึก ซึ่งแตกต่างจากยุคก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น Ludwig van Beethoven , Franz Peter Schubert , Pyotr Ilyich Tchaikovsky เป็นต้น

6.ยุค Impressionism ค.ศ. 1900 – ค.ส. 1910

มีการพัฒนารูปแบบดนตรี Classic โดย Claude Debussy เป็นผู้นำ ดนตรียุคนี้เต็มไปด้วยจินตนาการ , ความเพ้อฝัน , ความประทับใจ ต่างจากดนตรี ยุค Romantic

7.ยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน ค.ส. 1910 – ปัจจุบัน

นักดนตรี Classic ทั้งหลายเริ่มแสวงหาดนตรีที่แตกต่างจากในยุคก่อน โดยจังหวะเปลี่ยนไปจากเดิม , ไม่มีตัวโน้ตสำคัญเกิดขึ้น , ระยะห่างลดน้อยลง , ปราศจากท่วงทำนอง แต่นักดนตรีบางคนก็ยังใช้แนวเดิม เรียกว่า Neo-Classic นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ เช่น Igor Stravinsky เป็นต้น